You are currently viewing วิธีนำรูปบุคคลอื่นออกจากภาพด้วยแอป snapedit เพื่อป้องกัน กฏหมาย PDPA (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วิธีนำรูปบุคคลอื่นออกจากภาพด้วยแอป snapedit เพื่อป้องกัน กฏหมาย PDPA (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)