You are currently viewing Update Line Official Account (03-09-2019)

Update Line Official Account (03-09-2019)

  • Post author:
  • Post category:blog

1. ระบบจะเก็บข้อมูลประเภทบทสนทนา ที่เป็นตัวหนังสือและสติ๊กเกอร์ย้อนหลังนานขึ้น จากเดิม 4 เดือน เป็น 1 ปี (รูปมันเก็บหรือเปล่าต้องลองดู)

2. ระบบจะขึ้น “read” ในแชตแบบ 1-1 ที่ตั้งเป็น Chat mode (แต่จะไม่ขึ้นในแชตที่คุยเป็นกลุ่ม และแบบที่ใช้โหมดบอต)

3. Android สามารถเลือกส่งรูปได้ทีละหลายๆ รูป เฮ้อ ทำได้ซะที