You are currently viewing วิธีเช็คใบสั่งจราจรออนไลน์ ควรเช็ดก่อนไปต่อทะเบียน

วิธีเช็คใบสั่งจราจรออนไลน์ ควรเช็ดก่อนไปต่อทะเบียน

  • Post author:
  • Post category:blog

ตรวจสอบและเช็คใบสั่งจราจรออนไลน์ ก่อนไปต่อทะเบียน
หรือเข็คดูว่าใช่รถของเราหรือเป็นใบสั่งของเราหรือไม่
จะได้มีการโต้แย้งก่อนที่จะไปต่อทะเบียน และไม่เป็นการเสียเวลาเงินไม่พอขณะต่อทะเบียนได้