You are currently viewing การคำนวนดอกเบี้ยผิดนัดชำระบ้าน(แบบใหม่)

การคำนวนดอกเบี้ยผิดนัดชำระบ้าน(แบบใหม่)

การคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระบ้านแบบใหม่

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไปธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดวิธีคิดดอกเบี้ยการผิดนัดชำระแบบใหม่

แบบเก่าจะนำเงินต้นคงค้างทั้งหมดมาคิดดอกเบี้ยเป็นจำนวนวัน

แบบใหม่ชั้นนำเฉพาะเงินต้นคงค้างในเดือนนั้นมาคิดดอกเบี้ย